Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na najlepszą praktykę woj.opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości

Brak opisu obrazka

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje projekt pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” – akronim: E-COOL, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu INTERREG EUROPE.
Jednym z głównych celów projektu jest wymiana tzw. dobrych praktyk z obszaru edukacji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży pomiędzy partnerami projektu, możliwość zaadaptowania podobnych przedsięwzięć we własnym środowisku, a także promowanie kultury przedsiębiorczości.

W projekcie współrealizowanym przez 10 partnerów z Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Łotwy, Włoch, Chorwacji, Holandii i Polski, wymiana dobrymi praktykami odbywa się podczas międzynarodowych seminariów poświęconych prezentacji oraz ocenie tych przedsięwzięć. Najbliższe seminarium ma być poświęcone omawianiu przykładów działań włączających w zakresie edukacji przedsiębiorczej skierowanych do grup defaworyzowanych. Działania te mają być skierowane do dzieci i młodzieży z obszarów marginalizowanych, imigrantów, ale również do studentów o wysokim współczynniku intelektualnym.
W związku z powyższym Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza konkurs na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczej dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych na potrzeby realizacji projektu E-COOL.

Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział zarówno podmioty zajmujące się szeroko pojętym kształceniem i edukacją (w tym postaw przedsiębiorczych) z obszaru województwa opolskiego tj. szkoły, uczelnie wyższe, placówki edukacyjne, placówki prowadzące kształcenie, instytucje powiązane ze szkolnictwem, organizacje pozarządowe itp. jak i osoby indywidualne (np. nauczyciele, wykładowcy, pedagodzy) po uprzednim uzyskaniu rekomendacji instytucji, w której realizowane były działania zgłaszane jako dobra praktyka.
Warunki jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
- bezpośrednio byli lub nadal są zaangażowani w realizację dobrej praktyki polegającej na szeroko rozumianej edukacji przedsiębiorczości skierowanej do dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych na terenie województwa opolskiego,
- przedstawią dobrą praktykę z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych, z terenu województwa opolskiego na wymaganych formularzach oraz w formie prezentacji w języku polskim i angielskim,
- będą mogli przedstawić wybraną dobrą praktykę na forum międzynarodowym w języku angielskim.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa Regulamin konkursu.

Co rozumiemy przez „dobrą praktykę”?
Dobrymi praktykami określamy działanie przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji. Jest ono trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty. Dobre praktyki to oryginalne i nowatorskie działania, które mogą posłużyć dla innych szkół/placówek/ organizacji jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu, a ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty.
Jaka dobra praktyka może być zgłoszona do konkursu?
Do niniejszego konkursu mogą być zgłoszone wszelkie dobre praktyki (konkursy, szkolenia, programy nauczania, wydarzenia itp.) z obszaru edukacji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży które:

Do kiedy i w jaki sposób można składać zgłoszenia?
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: do dnia 31 sierpnia 2020 roku na załączonych formularzach.

Jakie nagrody można wygrać w konkursie?
Podmiot zgłaszający najwyżej ocenioną dobrą praktykę otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu upominkowego o równowartości 500 PLN (słownie: pięćset złotych). Dodatkowo wytypowani przedstawiciele instytucji zgłaszającej (lub osoby zgłaszające dobrą praktykę) będą mogli wziąć udział w seminarium międzynarodowym realizowanym w ramach projektu. Z uwagi na pandemię COVID-19 seminarium będzie miało charakter on-line. Jeżeli sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 ulegnie zmianie, przewiduje się udział w seminarium wyjazdowym zorganizowanym u jednego z partnerów projektu. W takim przypadku organizator konkursu (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) pokryje koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem maksymalnie 2 przedstawicieli instytucji zgłaszającej zwycięską dobrą praktykę (za wyjątkiem diet zagranicznych).

Etapy konkursu:
1. Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2. Ocena zgłoszeń do dnia 7 września 2020 roku.
3. Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 8 września 2020 roku.
4. Podpisanie porozumienia dotyczącego udziału w seminarium międzynarodowym oraz prezentacji dobrej praktyki w języku angielskim.
5. Zgłoszenie wybranej dobrej praktyki do prezentacji podczas międzynarodowego seminarium.
6. Ocena dobrej praktyki pod kątem jej przydatności, innowacyjności i transferowalności przez wszystkich partnerów zagranicznych projektu oraz ich partnerów regionalnych.
7. Zamieszczenie dobrej praktyki w bazie najlepszych dobrych praktyk na stronie programu INTERREG EUROPE.

PDFRegulamin konkursu E-COOL.pdf
PDFInformacja o Konkursie na najlepszą praktykę.pdf
DOCZał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.doc
DOCXZał. nr 2 - Opis dobrej praktyki w języku polskim.docx
DOCXZał. nr 3 - Opis dobrej praktyki w języku angielskim.docx
 

Wersja XML