Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Afrykański pomór świń

asf.jpeg

Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przypomina mieszkańcom utrzymującym trzodę chlewną o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji.

Informacja o afrykańskim pomrze świń - Główny Inspektorat Weterynarii

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa , na którą podatne są świnie domowe, w tym świnki wietnamskie oraz dziki. Od 2016 roku rolnik, który utrzymuje nawet tylko 1 świnię  ( w tym świnkę wietnamską) ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada oraz zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR zdarzenia związane z zwierzętami.

Istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.

Padłe zwierzęta gospodarskie powinny być przekazywane do utylizacji w zakładzie utylizacyjnym , co nie wiąże się z ponoszeniem przez hodowców żadnych kosztów.

Objawy kliniczne ASF u zwierząt ?

Jak choroba jest przenoszona ?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zniszczone przedmioty.

Uwaga !

Do zarażenia wystarczy wyrzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni.

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty , ubiór, szmaty, naczynia, noże.

Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. przez 72 godz. Od zakończenia polowania

Jak zapobiegać ?

Za ochronę stada przed ASF odpowiada właściciel gospodarstwa.

Za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

INFO o ASF: telefon 22 23 17 97

Anonimowy formularz informacyjny : https://interwencja.wetgiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że z dniem 27 lutego 2018 r wchodzi w życie rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które nakazuje:

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz re­jestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czyn­ności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

oraz zakazuje:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.2)), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczest­niczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Rozporządzenie to dotyczy wszystkich hodowców świń z terenu powiatu opolskiego.

 

 

 

Wersja XML