Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki-2

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

  

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki -2   

 

   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy w Chrząstowicach  nr VIII.58.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki-2, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu.

   Projekt planu w zakresie ponownie wykładanym udostępniony będzie w dniach od 2 listopada  2020 r. do 1 grudnia  2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach w pok. nr 13, w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice  (http://www.chrzastowice.pl).  

  Dyskusja publiczna dla części projektu planu podlegającej ponownemu wyłożeniu, odbędzie się dnia 18-11-2020 r. o godz. 15°° w sali nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach z uwzględnieniem wymogów dotyczących ograniczeń sanitarnych, obowiązujących w dacie debaty publicznej.  

 

   Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego projektu.

  Wnioski lub uwagi dotyczące wyłożonego projektu planu mogą być wnoszone:

1)  w formie papierowej  na adres: Urząd Gminy w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice;

2)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez pocztę elektroniczną (zagospodarowanie@o2.pl),  lub za pomocą platformy ePUAP ( UG_Chrzastowice).

   Wnioski lub uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy –  w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2020 r.  

    Informuję również że w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki -2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                                         Florian Ciecior

 

 

   Informacje dot. przetwarzania  danych osobowych w procedurze  sporządzenia „projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki - 2 ”.

   Spełniając obowiązek o którym mowa w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 ze  zm.),  informuję iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku   prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki -2,  jest Wójt Gminy Chrząstowice.

2)  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Chrząstowice za pomocą e- maila: ug@chrzastowice.pl

3) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie internetowej:  www.chrzastowice.pl

        

 

Wersja XML