Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koronawirus. Aktualne informacje.

Od soboty 24 października 2020 r. cała Polska to tak zwana "strefa czerwona". W każdym powiecie obowiązują takie same obostrzenia.

Pamiętaj! Chroń siebie i innych:

- stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,

- zakrywaj usta i nos:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

1) w środkach transportu publicznego;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult),

- często myj i dezynfekuj ręce,

- zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,

- unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Pamiętajmy też, że od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-12.00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy mogą robić wyłącznie seniorzy. 

O aktualnych zasadach i ograniczeniach wprowadzonych w związku z dużą liczba zakażeń przeczytasz na stronie www.gov.pl/web/koronawirus

Wersja XML