Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Falmirowice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- działka nr 860/221, pow. 0,0039 ha, karta mapy 1, obręb Falmirowice,

- działka nr 861/72, pow. 0,2179 ha, karta mapy 1, obręb Falmirowice,
KW nr OP1O/00066726/0,

na rzecz firmy „Kamieniarstwo Schmidt Ferdynand” Sabina Kula z siedzibą w Falmirowicach ul. Ozimska 1a, celem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej z działki nr 215.

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony na podstawie Uchwały Nr XXI.162.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 listopada 2020r,

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Falmirowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr XXIV/158/2009 z dnia 5 lutego 2009 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 21, poz. 354 z dnia 31 marca 2009 r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem PP, co oznacza tereny zabudowy przemysłowej.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Czynsz dzierżawny wynosić będzie kwotę 200,00 zł netto miesięcznie i płatny będzie do 25 dnia każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny corocznie waloryzowany będzie wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, podawanym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 25 listopada 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

                                                                             

Wersja XML