Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE Z DNIA 26.11.2020  ROKU

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”

ogłasza nabór na stanowisko pracy

specjalista ds. sprawozdawczości i finansów

w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

 

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia,

                                                      obszar funkcjonowania stowarzyszenia

 

Wymagania:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. biegła znajomość języka polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
 6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.
 7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych instrumentem Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
 10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

 

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 1. sumienność,
 2. obowiązkowość,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,
 5. chęć uzupełnienia wiedzy.
 6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w  pracy w NGO. 

Zakres wykonywanych zadań:

1. Udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów  zaakceptowanych do finansowania w  ramach  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności przygotowania  i składanie wniosku  o płatność i informacji monitorującej oraz innych programów realizowanych przez LGD

2. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością  merytoryczną i finansową

3. Monitorowanie i bieżąca ewaluacja stanu wdrażania LSR LGD KD

4. Obsługa Walnego Zebrania i posiedzeń Zarządu

5. Udział w organizacji szkoleń dla pracowników, Zarządu i Rady LGD

6. Prowadzenie bieżącej pracy biura                                                                   

7.Obsługa korespondencji

8.Wykonywanie innych poleceń pracodawcy

 

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienie – od  01.01.2021 r do 31.03.2021 r.

– z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony .

 

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w LGD „Kraina   

      Dinozaurów” (zał. do ogłoszeniu)

4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz  

     dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6.  inne kserokopie dokumentów potwierdzające  posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,   

     jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo  umyślne.

8. W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego naboru organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów". 

Powyższa klauzula nie jest niezbędna, ponieważ udostępnienie danych niewymaganych przepisami prawa, a udostępnionych przez kandydata dobrowolnie na podstawie zgody może nastąpić także poprzez czynności konkludentne.

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek
ul. Słowackiego 18 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. sprawozdawczości i finansów’’

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2020 r. godz. 12:00.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4651213 lub 605052777

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów", ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, 

- odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, osoby upoważnione oraz podmioty, z którymi zawarto umowy   powierzenia, 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji organizowanych przez administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa, jeżeli kandydat takie dane udostępni), b (czynności zmierzające do zawarcia umowy) i c (w wykonaniu obowiązków wynikającym min. z Kodeksu pracy) RODO,

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni po dniu rozmowy rekrutacyjnej, po tym czasie dane zostaną usunięte, 

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (m.in. Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

DOCogłoszenie o naborze na stanowisko 2020.doc (249,50KB)
DOCkwestionariusz-osobowy.doc (287,00KB)
 

 

 

Wersja XML