Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WO
LNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Chrząstowice ogłasza nabór na
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
ochrony przeciwpożarowej i nieruchomości
Pełny etat
Urząd Gminy Chrząstowice
46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38


1.  Wymagania niezbędne:
1.1 wykształcenie wyższe,
1.2 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
1.3 posiadana pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.4 obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
1.5 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6 nieposzlakowana opinia,
1.7 znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: samorządu gminnego, zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony RP, stanu wojennego, wyjątkowego i klęski żywiołowej, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1 biegła znajomość komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),
2.2 umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
2.3 umiejętność pracy w zespole
2.4 prawo jazdy kat. B,
2.5 dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w niestandardowych godzinach dostosowanych do potrzeb sytuacji kryzysowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
3.1 prowadzenie  spraw z zakresu obronności, a w szczególności:
3.1.1 tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem realizacji zadań na potrzeby obronne państwa,
3.1.2 przygotowywanie szkoleń dla pracowników na potrzeby obronne,
3.1.3 prowadzenie spraw związanych z rozwinięciem akcji kurierskiej,
3.1.4 nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
3.2 prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, a w szczególności:
3.2.1 opracowywanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej,
3.2.2 opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania,
3.2.3 wyposażanie i utrzymywanie magazynu obrony cywilnej,
3.3 prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
3.3.1 stałe aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego,
3.3.2 przygotowywanie i zapewnianie działania zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania,
3.4 prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
3.4.1 współdziałanie z Komendą Miejską PSP oraz jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie realizacji przepisów  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
3.4.2 realizacja zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie,
3.5 prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych:
3.5.1 pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Użytkownika Lokalnego Stanowiska TI,
3.5.2 prowadzenie biura dokumentów niejawnych,
3.5.3 zapewnienie ochrony i kontrola przetwarzania informacji niejawnych na wydzielonym stanowisku komputerowym,
3.5.4 szkolenie użytkowników wydzielonego stanowiska komputerowego,
3.6 prowadzenie spraw w zakresie wojskowości, a w szczególności:
3.6.1 udział w przygotowywaniu kwalifikacji wojskowej,
3.6.2 przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
3.6.3 wydawanie decyzji o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera,
3.6.4 prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu pracy żołnierzy rezerwy,
3.7 prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3.8 prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:
3.8.1 zbywanie, oddawanie w trwały zarząd, najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości gminnych oraz nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu,
3.8.2 naliczanie rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
3.8.3 gospodarowanie  nieruchomościami gminnymi,
3.8.4 prowadzenie całości spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej gminy,
3.8.5 prowadzenie ewidencji lokali użytkowych i mieszkalnych,
3.8.6 zawieranie umów najmu na lokale i ich nadzorowanie,
3.8.7 prowadzenie książek obiektów budowlanych zasobów komunalnych gminy,
3.8.8 prowadzenie całości spraw związanych z dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym,
3.8.9 prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą, przy komputerze. Praca wiąże się również z przemieszczaniem się w budynku Urzędu nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych, jak również samochodem w ramach delegacji. Praca związana jest ze stresem związanym z wykonywaniem zadań pod presją czasu. Czas pracy obejmuje godziny pracy Urzędu.

5. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
6.1 list motywacyjny,
6.2 życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
6.3 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6.4 kserokopia świadectw pracy,
6.5 kserokopia dokumentu poświadczającego kwalifikacje i wykształcenie zawodowe  i innych dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.6 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
6.7 oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.8 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
6.9 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  21 lipca 2017 r. do godz. 14.00 pod adres: Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i nieruchomości”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.chrzastowice.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice – I piętro.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chrząstowice w pok. 15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 774219696 lub 774219613.

Kwestionariusz osobowy do pobrania oraz ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML