Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu w Suchym Borze

 

WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu Hotspot na terenie boiska rekreacyjno-sportowego oraz altany ogólnodostępnej zlokalizowanych przy Świetlicy Wiejskiej w Suchym Borze

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 59 ust. 2 i art. 60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695, 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu Hotspot na terenie boiska rekreacyjno-sportowego oraz altany ogólnodostępnej zlokalizowanych przy Świetlicy Wiejskiej w Suchym Borze, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść Regulaminu, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice oraz zamieszczenie na stronach internetowych Gminy Chrząstowice tj. www.chrzastowice.bip.net.pl oraz www.chrzastowice.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Informatykowi Urzędu Gminy Chrząstowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


 

Załącznik

do zarządzenia nr 287.2020

Wójta Gminy Chrząstowice

z dnia 29 grudnia 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWEGO PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU HOTSPOT NA TERENIE BOISKA REKREACYJNO-SPORTOWEGO ORAZ ALTANY OGÓLNODOSTĘPNEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUCHYM BORZE

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, zwanej dalej „Usługą”, świadczonej przez Urząd Gminy Chrząstowice, zwany dalej „Urząd Gminy”, na terenie boiska rekreacyjno-sportowego oraz altany ogólnodostępnej zlokalizowanych przy Świetlicy Wiejskiej w Suchym Borze.

2. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

3. Usługa jest bezpłatna i nie ma charakteru komercyjnego.

4. Usługa nie wymaga rejestracji i logowania się Użytkownika.

5. W ramach realizacji Usługi, Urząd Gminy dołoży wszelkich starań, aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Urząd Gminy zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu Usługi ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

6. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

Rozdział 2

Obowiązki Użytkownika

§ 2.1. Korzystanie z Usługi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Zalogowanie się do Usługi Hotspot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest do:

1) przestrzegania przepisów prawa;

2) nierozpowszechniania nielegalnych treści;

3) przestrzegania zasad netykiety (https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta).

4. Użytkownikowi nie wolno używać Usługi między innymi do następujących celów:

1) przesyłania i udostępniania treści które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej której podmiotem nie jest Użytkownik;

2) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste;

3) masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);

4) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;

5) odsprzedawania dostępu do Usługi, permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, FTP, itp.;

6) wszelkiej transmisji danych zawierających szkodliwy kod;

7) transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;

8) prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje dostęp do Usługi Hotspot, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

Rozdział 3

Wyłączenie odpowiedzialności

§ 3.1. Urząd Gminy nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

2. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Usługi wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

3. Urząd Gminy nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności za:

1) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;

2) ujawnienie danych Użytkownika;

3) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

Rozdział 4

Pomoc techniczna

§ 4. Problemy techniczne można zgłaszać bezpośrednio do operatora internetowego Usługi, czyli firmy MULTIPLAY telefonicznie pod numerem telefonu 32 3020606 lub 77 5402240, oraz na adres email: bok@multiplay.pl lub sekretariat@chrzastowice.pl.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 5.1. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronach internetowych www.chrzastowice.bip.net.pl oraz www.chrzastowice.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Wersja XML