Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945)Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) …………………………………...………………………………………..……PESEL 1).......................................oświadczam, że:1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,2) w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniałem(-am) innych osób 2).......................................................................... (data i podpis osoby uprawnionej)1) W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.2) Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady.

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy  do mediacji lub postępowania mediacyjnego bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty tel. 77 5415169. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”. Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu:

Starostwo Powiatowe w Opolu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, mailem lub telefonicznie pod nr 77 5415169.

PUNKTY DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I MEDIACJI W POWIECIE OPOLSKIM W 2022 ROKU

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

DĄBROWA

Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56

737 342 156

Poniedziałek   8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

OIRP w Opolu

DOBRZEŃ WIELKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społ.

ul. Namysłowska 28

667 808 066

Poniedziałek 10.00 – 14.00

pomoc prawna/mediacja

Stowarzyszenie

 

Wtorek           8.00 – 12.00

porady obywatelskie

KOMPRACHCICE

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Opolska 3

782 549 361

Środa            8.00 – 12.00

porady obywatelskie

Stowarzyszenie

Piątek             12.00 – 16.00

pomoc prawna/mediacja  

ORA w Opolu

ŁUBNIANY

Urząd Gminy, ul. Opolska 104

737 336 425

Czwartek         8.00 – 12.00

pomoc prawna /mediacja

ORA w Opolu

NIEMODLIN

Urząd Miejski, ul. Bohaterów Powstań Śl. 37  

697 685 812

Poniedziałek    8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

ORA w Opolu

Piątek               9.00 – 13.00

porady obywatelskie/mediacja

Stowarzyszenie

OZIMEK

Dom Kultury, ul. Ks. Kałuży 4

 

697 686 123

Wtorek             9.00 – 13.00

porady obywatelskie

Stowarzyszenie

Środa               9.00 – 13.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie

Czwartek          9.00 – 13.00

pomoc prawna/mediacja

OIRP w Opolu

POPIELÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społ.

ul. Powstańców 12

693 014 714

Poniedziałek  10.00 – 14.00

porady obywatelskie

Stowarzyszenie

Wtorek          10.00 – 14.00

pomoc prawna/mediacja

ORA w Opolu

PRÓSZKÓW

Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Daszyńskiego 6

782 549 363

Środa             8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

ORA w Opolu

Piątek            10.00 – 14.00

poradnictwo obywatelskie

Stowarzyszenie

STARE BUDKOWICE

Biblioteka Publiczna (filia)

ul. Ogrodowa 3

737 343 671

Wtorek           11.00 – 15.00

pomoc prawna/mediacja

OIRP w Opolu

Czwartek          9.00 – 13.00

porady obywatelskie

Stowarzyszenie

TARNÓW OPOLSKI

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6

 

737 314 534

Wtorek           8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

Stowarzyszenie

Środa             11.00 – 15.00

pomoc prawna

OIRP w Opolu

TUŁOWICE

Urząd  Miejski, ul. Szkolna 1

77 4600143 wew. 16

Środa              8.00 – 12.00

porady obywatelskie/mediacja

Stowarzyszenie

Piątek             10.00 – 14.00

pomoc prawna

OIRP w Opolu

TURAWA

Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C

737 307 746

Czwartek        11.00 – 15.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie

OPOLE

Starostwo Powiatowe w Opolu

ul. 1 Maja 29

77 5415148

Poniedziałek  13.00 – 17.00

Czwartek         7.30 – 11.30

Piątek            10.00 – 14.00

porady obywatelskie

porady obywatelskie/mediacja

pomoc prawna

Stowarzyszenie

OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych         ORA – Okręgowa Rada Adwokacka

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo ul. Dubois 18/3, 45-070 Opole

PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa - 2022.pdf (281,64KB)
PDFinformator - darmowa pomoc prawna.pdf (2,22MB)
 

 

Wersja XML