Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice

UWAGA! 31 STYCZNIA MIJA TERMIN NA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY I WNIESIENIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chrząstowice, że 31 stycznia 2021 r. upływa ustawowy termin do:

 1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

POBIERZ oświadczenie:

PDFoświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
DOCXoświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.docx
 

 1. Dokonania opłaty I raty lub całości za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek gminy:

Nr rachunku: 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002 ,

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Filia Chrząstowice

 

Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Jeśli wygaszenie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorcy – opłatę za posiadanie zezwolenia pobiera się do dnia wskazanego we wniosku o jego wygaszenie.

Gdy wygaszenie zezwolenia następuje z urzędu – opłatę za posiadanie zezwolenia nalicza się do dnia uprawomocnienia się decyzji o jego wygaszeniu.

W przypadku braku należnej opłaty za okres posiadania zezwolenia, zostaną wszczęte czynności mające na celu wyegzekwowanie należnej opłaty w drodze postępowania egzekucyjnego.

 

Wersja XML