Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym - działka nr 1387/14, Chrząstowice

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1387/14, o pow. 0,1338 ha, karta mapy 4, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868, teren na którym położona jest działka nr 1387/14 oznaczony jest symbolami

MN-14 i ZRr. Symbol MN-14 oznacza tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a symbol ZRr tereny zieleni urządzonej, przywodnej, rezerwowane pod budowę i rozbudowę ponadgminnych dróg publicznych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95.000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Mogą w nim brać udział  właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 9.500,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 12.02.2021 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774110403, e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                                                          Wójt Florian Ciecior

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                        

Wersja XML