Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

18.01.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: 

Brzeg, ul. Poprzeczna –  116 µg/m3,

Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego – 104 µg/m3,

Nysa, ul. Rodziewiczówny – 121 µg/m3, Opole, ul. Koszyka –  130 µg/m3,

Zdzieszowice, ul. Piastów –  142 µg/m3.

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: miasto Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Opole i Zdzieszowice.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: ok. 280 tys. 

Przyczyny 

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowokomunalnego.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

19.01.2021 r. godz. 8.30 

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.30 dnia 19.01.2021 r. do godz.

24.00 dnia 19.01.2021 r.

Przyczyny 

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowokomunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 19.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony

Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

 

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 19.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: południowo – wschodnią część miasta Opola i niewielki obszar w północnej jego części, zachodnią część gminy Tarnów Opolski, zachodnią część gminy Turawa i południową część gminy Łubniany, zachodnią część obszaru gminy Chrząstowice oraz niewielki obszar w północno – zachodniej części gminy Gogolin.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 40 tys.

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), 
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), 
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. 

 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, 
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń, 
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np.

palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, 
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, 
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. 

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, 
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych:

OSTRZEGAWCZE: 

 Zalecenie ograniczenia przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce.

 

 • Zalecenie ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.
 • Zalecenie unikania przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu.
 • Zalecenie ograniczenia aktywności fizycznej na zewnątrz.
 • Zalecenie stosowania się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty.

OPERACYJNE:

 • Kontrole gospodarstw domowych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej.
 • Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych.
 • Zakaz czyszczenia ulic i chodników na sucho (przy temperaturze powyżej 5oC).
 • Zalecenie nieużywania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści z ulic, chodników  i trawników.
 • Zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie.
 • Zalecenie nie rozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania.
 • Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej.
 • Kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

19.01.2021 r. godz. 8:30

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczeni....pdf (322,70KB)
 

 

Wersja XML