Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE POZIOM 1 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu


INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia
22.04.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od dnia 22.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Przyczyny
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Rok 2021 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej w Opolu, Os. Armii Krajowej za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: części miasta Opola oraz części gmin: Komprachcice, Prószków, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki oraz Dąbrowa.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: ok. 91 tys.


INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Zalecane środki ostrożności
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.


DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza:
nie przewiduje się podejmowania żadnych środków oprócz informowania. W ogłoszeniu informuje się o zagrożeniu oraz możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
22.04.2021 r.
Podstawa prawna
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).
Źródła danych
Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja
Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/news/0

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego BaP w powietrzu.pdf (147,40KB)
 

Wersja XML