Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o naborze do pracy w biurze LGD Kraina Dinozaurów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” przyjmie na staż osobę bezrobotną/poszukująca pracy zarejestrowaną w Urzędzie Pracy   

na stanowisko

TECHNIK PRAC BIUROWYCH – ASYSTENT BIURA

w  Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dinozaurów”

Liczba stanowisk pracy: 1

Okres zatrudnienia:staż 6 miesięcy, po odbytym stażu umowa o pracę 3 miesiące.

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia oraz obszar funkcjonowania stowarzyszenia

-    Poziom wykształcenia:  WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE LUB ŚREDNIE

- Wymagane kwalifikacje: MINIMALNE KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA STAŻU – WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

-     Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne: ODPORNOŚĆ NA STRES, UMIEJĘTNOŚĆ NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW, DYSPOZYCYJNOŚĆ

-      Dodatkowe wymogi: UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA W ZAKRESIE EDYTORÓW TEKSTÓW WORD, EXCEL

-     Uprawnienia:PRAWO JAZDY KAT. B

Preferowana forma kontaktu z pracodawcą:

1.osobista – siedziba  LGD „Kraina Dinozaurów”  Ozimek ul. Słowackiego 18

2.telefoniczna  605052777, 77/4651213

3.email krainadino@onet.eu

 

PDFOGŁOSZENIE O STAŻU W LGD .pdf


 


 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista ds. promocji i projektów grantowych w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

 

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2. biegła znajomość języka polskiego,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne

6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.

7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa i rozporządzenia związane z Rozwojem Lokalnym Kierowanym przez Społeczność oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

8. prawo jazdy kat. B,

9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,

10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

 

 Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

1. sumienność,

2. obowiązkowość,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,

5. chęć uzupełnienia wiedzy.

6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

 

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w pracy w NGO.

Zakres wykonywanych zadań:

1. aktualizacja strony internetowej,

2. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów grantowych finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LEADER ,

3. Informacja i promocja.

4. Animacja lokalna i współpraca.

 

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia na zastępstwo – od 01.06.2021 r

– z możliwością przedłużenia stosunku pracy

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w LGD „Kraina

Dinozaurów” (zał. do ogłoszeniu)

4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz

dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6. inne kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

8. W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego naboru organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów".

Powyższa klauzula nie jest niezbędna, ponieważ udostępnienie danych niewymaganych przepisami prawa, a udostępnionych przez kandydata dobrowolnie na podstawie zgody może nastąpić także poprzez czynności onkludentne.

 

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie:

LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek

ul. Słowackiego 18 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. promocji i projektów grantowych”.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 14.05.2021 do dnia 24.05.2021 r. do godz. 15:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel 77 4651213 lub 605052777 lub biurze LGD

PDFNABÓR NA STANOWISKO DS. PROMOCJI.pdf
 

PDFkwestionariusz-osobowy.pdf
 

Wersja XML