Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko ds. promocji i projektów grantowych w biurze LGD Kraina Dinozaurów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds. projektów w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dinozaurów”

 

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2. biegła znajomość języka polskiego,

3. korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne

6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.

7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa i rozporządzenia związane z Rozwojem Lokalnym Kierowanym przez Społeczność oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

8. prawo jazdy kat. B,

9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,

10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

 

 Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

1. sumienność,

2. obowiązkowość,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,

5. chęć uzupełnienia wiedzy.

6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

 

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w pracy w NGO.

 

Zakres wykonywanych zadań:

1. przyjmowanie i obsługa wnioskodawców – doradztwo

2. udział w organizacji szkoleń dt. naborów wniosków

3. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów zaakceptowanych do finansowania

4. Udział i obsługa Rady LGD podczas posiedzeń w trakcie naborów wniosków

5. Przygotowanie dokumentacji dt. wyboru i oceny operacji wg. LSR

6. Realizacja projektów realizowanych przez LGD

 

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia – od 01.07.2021 r

 

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w LGD „Kraina

Dinozaurów” (zał. do ogłoszeniu)

4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz

dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6. inne kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

8. W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego naboru organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów".

Powyższa klauzula nie jest niezbędna, ponieważ udostępnienie danych niewymaganych przepisami prawa, a udostępnionych przez kandydata dobrowolnie na podstawie zgody może nastąpić także poprzez czynności onkludentne.

 

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek

ul. Słowackiego 18 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. promocji i projektów grantowych”.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 26.05.2021 do dnia 04.06.2021 r.

do godz. 12:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel 77 4651213 lub 605052777 lub w biurze LGD.

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów", ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek,

- odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, osoby upoważnione oraz podmioty, z którymi zawarto umowy

powierzenia,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji organizowanych przez administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit.

a (zgoda na przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa, jeżeli kandydat takie dane udostępni), b (czynności zmierzające do

zawarcia umowy) i c (w wykonaniu obowiązków wynikającym min. z Kodeksu pracy) RODO,

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni po dniu rozmowy rekrutacyjnej, po tym czasie dane zostaną usunięte,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (m.in. Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

PDFogłoszenie na stanowisko ds. PROJEKTÓW.pdf
PDFkwestionariusz-osobowy.pdf
 

Wersja XML