Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Niwki

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości położonych w Niwkach, karta mapy 1,  zapisanych w księdze wieczystej KW nr OP1O/00070876/7, stanowiących własność Gminy Chrząstowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 856/10, pow. 0,1254 ha;

858/10, pow. 0,0959 ha; 859/10, pow. 0,1110 ha; 862/9, pow. 0,1103 ha; 864/9, pow. 0,0845 ha; 865/9, pow. 0,0792 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXVI/180/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 37, poz. 664 z dnia 4 czerwca 2009 r., z późn. zm. teren, na którym położone są działki nr 858/10, 859/10, 864/9 i 865/9 oznaczony jest symbolem 9ML, natomiast teren, na którym położone są działki nr 856/10 i 862/9 oznaczony jest symbolami 7ML i SN. Symbol 9ML i 7ML oznacza teren zabudowy rekreacji indywidualnej, zaś symbol SN oznacza obszar obsługi technicznej dla linii 15kV. Przez działki nr 862/9 i 856/10 przebiega linia energetyczna 15kV wraz ze strefą obsługi technologicznej.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza poszczególnych nieruchomości wynosi netto:

- działka nr 856/10 – 120.000,00 zł.,

- działka nr 858/10 – 110.000,00 zł.,

- działka nr 859/10 – 140.000,00 zł.,

- działka nr 862/9 – 90.000,00 zł.,

- działka nr 864/9 – 90.000,00 zł.,

- działka nr 865/9 – 100.000,00 zł.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38,

- na działkę nr 856/10 o godz. 10.00,

- na działkę nr 858/10 o godz. 10.15,

- na działkę nr 859/10 o godz. 10.30,

- na działkę nr 862/9 o godz. 10.45,

- na działkę nr 864/9 o godz. 11.00,

- na działkę nr 865/9 o godz. 11.15. 

Wadium oddzielnie na każdą działkę w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 15.07.2021 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219221 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wersja XML