Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII sesja Rady Gminy Chrząstowice, 23.06.2021 r.

Informuję, że w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym, w trybie hybrydowym, odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Chrząstowice.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Debata nad Raportem o stanie gminy Chrząstowice za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrząstowice wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chrząstowice w roku szkolnym 2021/2022.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Chrząstowice.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrząstowice.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711 O DK 46 – Chrząstowice – DK 46 w m. Chrząstowice – II etap od ul. Olimpijczyków do skrzyżowania z DK 46 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Projekt budowy chodnika w ciągu DP Nr 1745 O w m. Niwki”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulamin udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
20. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Chrząstowice.
24. Zamknięcie obrad.


Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl .

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

Wersja XML