Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 12 lipca 2021 roku do 1 sierpnia 2021 roku zostanie wyłożony do konsultacji społecznych protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2024-2033 opracowywanego wg stanu na 01.01.2024 r. dla Nadleśnictwa Opole.
Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378 z późn. zm.) oraz treścią Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.
W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania.
Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 1 sierpnia 2021 roku na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
ul. św. Huberta 43/45,
40-543 Katowice.
Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP Katowice.
Dokumenty w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu” i „Materiały do pobrania”.
link: https://www.katowice.lasy.gov.pl/materialy-do-pobrania#.YN75negzaUk
p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
Damian Sieber

Wersja XML