Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków - usuwanie folii rolniczych – do 31.07.2021 r.

Urząd Gminy Chrząstowice informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W ramach programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od producentów rolnych oraz podatek VAT. Wszyscy producenci rolni są zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie posiadanych odpadów w jedno wskazane przez gminę miejsce ich odbioru. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Producenci rolni lub inni posiadacze odpadów rolniczych z terenu gminy Chrząstowice zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw: folii rolniczej, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag powinni złożyć swój wniosek o udział w programie do dnia 31.07.2021 r. Planowany termin realizacji zadania: kwiecień 2022 r. Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Wnioski mogą być złożone w Urzędzie Gminy Chrząstowice, przy ul. Dworcowej 38 w Chrząstowicach lub drogą elektroniczną (z podpisem elektronicznym) na adres: . Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie tutejszy Urząd.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Chrząstowice dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 411 04 10. Wzór wniosku z załącznikami można pobrać poniżej lub osobiście w Urzędzie Gminy Chrząstowice w pokoju nr 13.

 

                                                                                               Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                                         Florian Ciecior

 

DOCX19 - oświadczenie o pomocy de minimis.docx
DOCX19 - wniosek mieszkańca- folie rolnicze.docx
DOCXKlauzula informacyjna OGÓLNA.docx
PDFKlauzula informacyjna OGÓLNA.pdf
PDF19 - oświadczenie o pomocy de minimis.pdf
PDF19 - wniosek mieszkańca- folie rolnicze.pdf

 

Wersja XML