Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  zawarł 26 listopada 2019r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Obowiązywanie niniejszej umowy zostało przedłużone na kolejny okres  od 01-01-2021r. do 31-12-2021r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Ubezpieczenie obejmuje:

- dzieci ( do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunem prawnym, z których przynajmniej jedno jest objęte w pełnym zakresie ubezpieczeniem społecznym rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku- rodziców lub opiekunów prawnych ww. dziecka będących rolnikami, z którymi to dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawą do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubezpieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia (np. formularza zgłoszenia roszczenia ) wraz z dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia.

Formularz zgłoszenia roszczenia jest dostępny nas stronach internetowych: www.krus.gov.pl, oraz  www.fsusr.gov.pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

Ważne!

Zgłoszenia roszczenia i ubezpieczenia można dokonać m.in.:

- telefonicznie za pośrednictwem infolinii

(od poniedziałku do piątku 8.00-18.00)  tel 48 370 43 21,

- drogą elektroniczną na adres: ,

- pisemnie na adres:

 

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

Dane niezbędne do zgłoszenia roszczenia:

- dane poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe

- data i miejsce oraz okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego

- numer telefonu oraz adres poczty e-mail do kontaktu w sprawie zgłoszonego roszczenia

 

Opracowała

Katarzyna Bunkiewicz  Kierownik 

Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Wersja XML