Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990;  z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Wartość nieruchomości darowanej

 

obręb :

Niwki

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00070876/7

 

1. Działka nr 135/26, k. m. 1 obręb Niwki, oznaczona w ewidencji gruntów jako droga o powierzchni 1,0210 ha,

2. Działka nr 860/10, k. m. 1 obręb Niwki oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne  o powierzchni 0,0647 ha.

 

 

Nieruchomości gruntowe.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami. 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXVI/180/2009, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 37, poz. 664 z dnia 4 czerwca 2009 r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem KDZ, co oznacza tereny dróg publicznych klasy zbiorczej.

 

 

Darowizna na rzecz Starostwa Powiatowego w Opolu

 

Na podstawie cen rynkowych uzyskanych w ostatnich latach na terenie Gminy Chrząstowice za podobne grunty, łączna wartość przedmiotowych nieruchomości wynosi 325.710 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych).
 


 

Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 04.11.2021r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 23.09.2021r. do dnia 13.10.2021r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (346,18KB)
 

 

Wersja XML