Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Suchy Bór

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990;  z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

 

obręb:

Suchy Bór

gmina:

Chrząstowice

 

OP10/00078003/3

 

 

Nieruchomość składa się z

działki nr 1682/24, k. m. 1 obręb Suchy Bór, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne o powierzchni 0,1353 ha.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką,  

ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr IV.26.2011, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 50, poz. 637 z dnia 16 maja 2011r. teren, na którym położona jest  przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem 1PP, co oznacza tereny zabudowy przemysłowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

Cena nieruchomości wynosi netto 51 225,00 zł                           (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).


Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 04.01.2022 r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 04.11.2021r. do dnia 24.11.2021r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Wersja XML