Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert w zakresie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE WYKONYWANIA W 2022 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE UPRAWNIONE PODMIOTY W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA


I. Rodzaj zadania:

Organizacja opieki nad dziećmi, a w szczególności:
1) zapewnienie stacjonarnej opieki nad dziećmi w wieku od 1,5 do 6 lat w trakcie roku szkolnego – minimum 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 60.000,00 zł.
2. Wymagany wkład własny: co najmniej 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
3. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2021 roku wyniosła 120.000,00 zł w trybie otwartego konkursu ofert.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), w związku z uchwałą nr XXXI.244.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:
1) wydatki nieuwzględnione w ofercie;
2) wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu;
3) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;
4) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
5) koszty wszelkich kar i grzywien;
6) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
7) zakup środków trwałych.

5. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), w szczególności art. 21 „Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze”.

6. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być wykonane w 2022 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.
3. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.
4. Warunki realizacji zadania ureguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
5. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania, tj. lokal na terenie gminy Chrząstowice.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów realizacji zadań publicznych i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert oraz na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, w zakładce „Gmina” – „Organizacje pozarządowe”.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać „nie dotyczy”.

4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na zasadach określonych w § 12, 13 i 14 uchwały XXXI.244.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, nie później niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków.

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych, dotyczących uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia ww. braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;
2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Chrząstowice.

5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

6. Karty oceny formalnej i merytorycznej do wglądu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.

7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:
1) nie zostały złożone w terminie;
2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;
3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;
4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.

8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w warunkach konkursu.

9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
1) opis miejsca realizacji zadania publicznego oraz grupy docelowej (odbiorców), do której kierowane jest zadanie, nazwanie problemu/potrzeby i sposobu zaspokojenia/rozwiązania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, czy zadanie współgra z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty, sposób promocji zadania, przedstawienie rozwiązań organizacyjnych/technicznych umożliwiających udział osób o zróżnicowanych potrzebach;
2) opis działań i sposób ich realizacji;
3) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
4) ocenę potencjału organizacyjnego oferenta i doświadczenia w realizacji podobnych zadań publicznych;
5) ocenę budżetu zadania, zasadności planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta.

11. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:
1) spełnić wymagania formalne;
2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

12. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma ten oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

13. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy Chrząstowice, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

14. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

15. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

16. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.

17. W zakresie nieobjętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

18. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219456, e-mail: .

VII. Informacja o zrealizowanych tego samego rodzaju zadaniach publicznych w 2021 roku:

W 2021 roku udzielono dotacji w wysokości 120.000,00 zł Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy na zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, a także na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chrząstowice.

Chrząstowice, dnia 20 grudnia 2021 r.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf (134,89KB)
PDFZarządzenie nr 399.2021.pdf (400,88KB)
DOCXoferta realizacji zadania publicznego.docx (34,49KB)
DOCKarta oceny formalnej.doc (42,50KB)
DOCKarta oceny merytorycznej.doc (54,50KB)
 

Wersja XML