Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE WYKONYWANIA W 2022 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

I. Rodzaj zadania:

1. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności:

1) organizacja zajęć treningowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży;

2) organizacja imprez sportowych;

3) udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi: 120.000,00 zł, w tym:

1) na organizację zajęć treningowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży i organizację imprez sportowych – 38.000,00 zł;

2) na udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty - 82.000,00 zł.

2. Wymagany wkład własny finansowy i/lub wkład osobowy - co najmniej 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

3. Wysokość dotacji na realizację zadań w 2021 r. wyniosła 110.000,00 zł w trybie otwartego konkursu ofert.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), w związku z uchwałą nr XXXI.244.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:

1) wydatki nieuwzględnione w ofercie;

2) wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu;

3) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;

4) koszty utrzymania biura podmiotów składających ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) koszty wszelkich kar i grzywien;

7) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

8) działalność polityczna lub religijna;

9) zakup środków trwałych.

5. Na organizatorze zajęć i imprez spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, ubezpieczeń i uprawnień.

6. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), w szczególności art. 21 „Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze”.

7. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być wykonane w 2022 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy, a zakończenie do 31 grudnia 2022 r.

2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.

3. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.

4. Warunki realizacji zadania ureguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

5. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

6. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do 14 stycznia 2022 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” z podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert oraz na stronie internetowej  www.chrzastowice.pl   w zakładce „Gmina” – „Organizacje pozarządowe”.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać "nie dotyczy".

4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na zasadach określonych w § 12, 13 i 14 uchwały XXXI.244.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, nie później niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków.

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia ww. braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;

2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

6. Karty oceny formalnej i merytorycznej do wglądu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.

7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:

1) nie zostały złożone w terminie;

2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;

3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;

4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.

8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w warunkach konkursu.

9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1) opis miejsca realizacji zadania publicznego oraz grupy docelowej (odbiorców), do której kierowane jest zadanie, nazwanie problemu/potrzeby i sposobu zaspokojenia/rozwiązania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, czy zadanie współgra z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty, sposób promocji zadania, przedstawienie rozwiązań organizacyjnych/technicznych umożliwiających udział osób o zróżnicowanych potrzebach;

2) opis działań i sposób ich realizacji;

3) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;

4) ocenę potencjału organizacyjnego oferenta i doświadczenia w realizacji podobnych zadań publicznych;

5) ocenę budżetu zadania, zasadności planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta.

11. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:

1) spełnić wymagania formalne;

2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

12. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma ten oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

13. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

14. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

15. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

16. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.

17. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

18. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4110417, mail:    .

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w poprzednich dwóch latach:

1. W 2020 roku udzielono następujących dotacji:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice

6.500,00 zł

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

19.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”

Badminton to jest to!3 edycja

9.000,00 zł

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

8.000,00 zł

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

43.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – V edycja Marszu i weekendowe zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy

9.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Warsztaty sportowe „Akrobatyczne wygibasy”

5.500,00 zł

 

2. W 2021 roku udzielono następujących dotacji:

Lp.

 Nazwa stowarzyszenia 

Nazwa zadania 

 

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2, 46-056 Suchy Bór 

Rajd Sportowo-rekreacyjny Wyzwanie i zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy 

7.000,00

2.

 Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec 

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży 

24.000,00

3.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46-050 Tarnów Opolski 

Warsztaty sportowe – akrobatyczne wygibasy ed. 3

5.500,00

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole  

Być jak Robert Lewandowski - Trenuję piłkę nożną  i szlifuję język niemiecki

9.000,00

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice 

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym

48.000,00

6.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole 

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie Gminy Chrząstowice 

6.500,00

7.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice 

 Badminton to jest to! 4 edycja 

6.000,00

8.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór Siatkówka moją ścieżką zdrowia 4.000,00

Siatkówka moją ścieżką zdrowia 

 4.000,00

 

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce „Gmina” – „Organizacje pozarządowe”, a także na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice.

Chrząstowice, 22 grudnia 2021 r.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

DOCXoferta realizacji zadania publicznego.docx
PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf
DOCKarta oceny formalnej.doc
DOCKarta oceny merytorycznej.doc
PDFZarządzenie nr 401.2021.pdf
 

Wersja XML