Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla przedsiębiorców dot. odpadów komunalnych

Od 23 września 2021 r. obowiązuje przepis wprowadzający możliwość złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów  komunalnych zorganizowanego przez gminę właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przepis ten nie ma zastosowania do tzw. nieruchomości mieszanych.

Zgodnie z nowym art. 6c ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć wójtowi pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy (jest to załącznik obowiązkowy, w przypadku jego braku, oświadczenie jest nieważne).

Oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna  umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. Obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2023 r.

 

Wersja XML