Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - projekt zmiany MPZP - Suchy Bór

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały nr XXV.194.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór w terminie od 09.02.2022 r. do 11.03.2022 r., od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach,  ul. Dworcowa 38, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu zostanie także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 10.03.2022 r. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 1, o godz.14.00 W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 09.03.2022 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod numerem telefonu 77 4110403 lub drogą elektroniczną na adres: zagospodarowanie@chrzastowice.pl Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń i ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chrząstowice w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2022 r.

Niniejsze ogłoszenie ukazało się dnia 28.01.2022 r.  na tablicy ogłoszeń w Suchym Borze, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chrząstowicach oraz w Gazecie Wyborczej.

  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
 

                                                                                                                           

Wersja XML