Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie młodocianych pracowników

UWAGA PRACODAWCY – ZMIANY

Od 1 września 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 1. SPEŁNIENIE WARUNKU ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN 

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał:

 1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
  u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM – EGZAMIN CZELADNICZY  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r.  o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;
 2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
  u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM – EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA;
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

Pracodawca – RZEMIEŚLNIK to:

1) OSOBA FIZYCZNA, która wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

2) Osoby fizyczne – wspólnicy SPÓŁKI CYWILNEJ w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, a ponadto posiada kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego pracownika, który,  ZDAJE EGZAMIN CZELADNICZY W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ/CECHU.

Pracodawca NIE BĘDĄCY RZEMIEŚLNIKIEM:

w przypadku kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który  ZDAJE EGZAMIN ZAWODOWY PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.

O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA DECYDUJE ZDANIE EGZAMINU PRZEZ MŁODOCIANEGO PRZED WŁAŚCIWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ, ZGODNIE Z WW. PRZEPISAMI.

 

 1. PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000 ZŁ

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa
z młodocianym pracownikiem. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest zatem wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w monitorze polskim.

 

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY  I W DANYM WOJEWÓDZTWIE – wykaz zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika) – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276).

 

Akty prawne: 

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

2) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami) – zmiana (Dz. U.  z 2019 poz. 644),                     

4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391),

5) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276).

 

Dofinansowanie młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art.122 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, z 2019 r. poz.1636);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 644);
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z 2019 r. poz. 730, 1063);
 8. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, 2245, z 2019 r. poz. 1495);
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311, z 2014 r. poz. 1543);
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133).

Zawiadomienie Wójta o zawarciu umowy o pracę z młodocianym

Pracodawcy zobowiązani są na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy
z tym pracownikiem.

Zawiadomienie to stanowi podstawę dla Urzędu Gminy o wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przydziału środków finansowych na powyższe.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818) istnieje możliwość dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie gminy Chrząstowice.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych przysługuje, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu zdał egzamin:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie
   z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, 2245, z 2019 r. poz. 1495);
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
  3. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 3. wpłynął wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego do Wójta Gminy Chrząstowice w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w pok.
  nr 3 w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy oraz dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe –
  w przypadku, gdy nie był nią pracodawca.
 2. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 3. Dokumenty potwierdzające krótszy lub dłuższy okres przygotowania zawodowego
  w przypadku zmiany tego okresu, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy – zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
 4. Kopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub inny dokument potwierdzający ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego.
 5. Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika potwierdzających zatrudnienie
  w celu przygotowania zawodowego lub dokument potwierdzający kontynuowanie zatrudnienia.
 6. Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym: dyplom, świadectwo lub zaświadczenie
  o zaliczeniu przygotowania zawodowego (w przypadku przyuczenia do zawodu).
 7. Zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej w Opolu o szkoleniu ucznia rzemieślniczego.
 8. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 10. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek.
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 12. Oświadczenie o wartości otrzymanej, kwalifikującej się do objęcia pomocą związanej z kształceniem młodocianego.
 13. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności.
 14. Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego.
 15. Kopie lub odpisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76 a § 1,2 kodeks postępowania administracyjnego.

Formularz de minimis:

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w nowym
w/w rozporządzeniu Komisji (UE).

W celu dostosowania zakresu informacji, które powinny zostać przekazane Wójtowi Gminy Chrząstowice jako podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis przez podmiot ubiegający się o taką pomoc do przepisów nowego Rozporządzenia Komisji (UE), Rada Ministrów zmieniła przepisy krajowe Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz.276 z późn. zm.).

Wprowadzono nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Wzór Formularza stanowi załącznik do znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 76 oraz Rozp.orządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1543).

Od 01 lipca 2014 roku przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808
z późn. zm.) do przedłożenia na nowym formularzu dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Bez zmian pozostają wymagania wobec wnioskodawców wynikające z art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z 2019 r. poz. 644) tj, że podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Wójt Gminy Chrząstowice nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – t.j. Dz. U. z 2018 r.poz.362, z 2019 r. poz. 730, 1063).

Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626), rozporządzenie MEN z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 644): 

„§10. 1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.

2. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić:

1) pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli,

2) pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza
z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy - zwani dalej "instruktorami praktycznej nauki zawodu".

3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391),
i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub

6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5, posiadają ponadto:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać,
 i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.”

Pliki do pobrania (w formacie WORD)

XLSXKopia formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx (77,19KB)
XLSXKopia zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.xlsx (28,47KB)
DOCoswiadczenie-o-korzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc (28,50KB)
DOCXoswiadczenie-potwierdzajace-miejsce-zamieszkania-mlodocianego-pracownika.docx (12,82KB)
DOCoswiadczenieo-niekorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc (28,50KB)
DOCXwniosek.docx (21,58KB)
DOCXzawiadomienie-wojta-o-zawarciu-umowy.docx (13,06KB)
 

 

Pliki do pobrania (w formacie PDF)

PDFKopia formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf (504,85KB)
PDFKopia zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.pdf (120,55KB)
PDFoswiadczenie-o-korzystaniu-z-pomocy-de-minimis.pdf (77,99KB)
PDFoswiadczenie-potwierdzajace-miejsce-zamieszkania-mlodocianego-pracownika.pdf (116,16KB)
PDFoswiadczenieo-niekorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.pdf (91,50KB)
PDFwniosek.pdf (82,33KB)
PDFzawiadomienie-wojta-o-zawarciu-umowy.pdf (57,45KB)
 

 

 

Wersja XML