Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat do właścicieli i zarządców o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

KOMUNIKAT nr 2/2022

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego do właścicieli i zarządców o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

 

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia obowiązku wykonania przez właścicieli i zarządców kontroli o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z  2021 r., poz. 2351 z późniejszymi   zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem art. 62 ust. 1 pkt. 3, który nakłada obowiązek na właścicieli lub zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2, bez względu na powierzchnię dachu oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowych, co najmniej 2 razy w roku w zakresie w terminach do 31 maja i 30 listopada.

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji  gazowych  oraz  przewodów  kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie na piśmie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (dotyczy jedynie art. 62 ust.1 pkt.3Pb). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie uszkodzeń lub braków. Zatem mając na uwadze przedmiotowy przepis, należy stwierdzić, że ustawodawca nałożył obowiązek przeprowadzania co najmniej dwukrotnych w ciągu roku obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego - przed i po okresie zimowym - w stosunku do dwóch rodzajów obiektów. Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy oraz inne obiekty budowlane posiadające dach o wskazanej w przepisie powierzchni. Jednocześnie przypominam, że art. 61 Prawa budowlanego wskazuje podmioty zobowiązane do dbania o stan techniczny obiektu budowlanego, a jest to właściciel i zarządca obiektu. Obiekt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i powinien być utrzymywany w należytym stanie technicznym, czyli w takim stanie sprawności obiektu budowlanego oraz jego instalacji, urządzeń i innych elementów, który nie wy- maga żadnych napraw oraz zapewnić dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub sił natury takich jak: silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, powodzie itp., w wyniku których następuje uszkodzenia obiektu. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumenty, o których mowa w art.60 Pb (dokumentacja budowy, dokumentacja    powykonawcza) oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania oraz prowadzić książkę obiektu.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61  obowiązku  utrzymania  obiektu  budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Mając powyższe na względzie wnoszę o przestrzegania przepisów wynikających z Prawa budowlanego.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu Monika Drożyńska- Delinowska

Opole, maj 2022 r.

Wersja XML