Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia - Dębska Kuźnia

Nr GKN.6850.4.2022                                                                                                                                                                              Chrząstowice, dnia 2022.05.12

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990;  z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA NA CZAS NIEOKREŚLONY

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Przeznaczenie

 

obręb :

Dębska Kuźnia

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00077546/4

 

 

Nieruchomość składa się z części działki nr 846/144, k. m. 2 obręb Dębska Kuźnia, oznaczona w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz grunty pod rowami o powierzchni 131,0 m².

 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXI/229/2009, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 2, poz. 30 z dnia 25 listopada 2009r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem MN2, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz symbolem UH – teren zabudowy usługowej handlu i gastronomii. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 

Bezpłatne użyczenie na cele statutowe OSP w Dębskiej Kuźni.  


Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 19.05.2022r. do dnia 08.06.2022r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz    w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

PDFWykaz Dębska Kuźnia.pdf (55,73KB)
DOCXWykaz nieruchomości OSP Dębska Kuźnia.docx (25,52KB)
 

 

Wersja XML