Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od  15 lipca 2021 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który został uchwalony uchwałą nr XXVII.214.2021  Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 czerwca 2021 r.  Druk  zawiera  tabele, w których należy samodzielnie wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiamy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu ułatwienia Państwu jej wyliczenia.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymagane do wypełnienia nowego druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który obowiązuje od dnia 15 lipca 2021 r.:

1. Dotyczy  nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (uchwała nr XVIII.135.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty):

2. Dotyczy nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (uchwała nr XXVI.203.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności):

 Rada Gminy Chrząstowice w dniu 19 maja 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVI.203.2021  w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności, obowiązujące od 1 lipca 2021 r. ,przedstawia poniższa tabela. 

 

Rodzaj pojemnika

Wysokość stawki opłaty

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  80 l

4,47

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  120  l

6,70

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  240 l

13,40

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  1100 l

61,41

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  2500 l

139,57

Pojemnik 240 l z żółtą klapą

13,40

Pojemnik 360 l z żółtą klapą

20,10

Pojemnik 660 l z żółtą klapą

36,85

Pojemnik 1100 l z żółtą klapą

61,41

Pojemnik 120 l z zieloną klapą

6,70

Pojemnik 240 l z zieloną klapą

13,40

Pojemnik 360 l z zieloną klapą

20,10

Pojemnik 660 l z zieloną klapą

36,85

Pojemnik 1100 l z zieloną klapą

61,41

Pojemnik 120 l brązowy na odpady ulegające biodegradacji

6,70

Pojemnik 120 l niebieski na papier  

6,70

 

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych jest następująca:

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności.

Właściciele nieruchomości mieszanych oraz niezamieszkałych  w przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości mieszanych  oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Do złożenia  nowej  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma  wzywającego do złożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości   (uchwała nr XV.102.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia     26 lutego 2020 r. w sprawie  ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe):

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych  (urodzenie dziecka, zgon członka rodziny, zmiana liczby osób,  zmiana miejsca zamieszkania)  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełniony druk należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub listownie.  Deklaracja może być również złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (tzw. esp) na platformie usług administracji publicznej (tzw. ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga jednak  podpisania wypełnionego formularza przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Jak złożyć deklarację przez ePUAP:

IPDFProcedura składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP.pdf
DOCXProcedura składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP.docx
 

DEKLARACJA - DRUK

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuanlnymi XXVII.2014.2021.pdf
DOCXDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII.214.2021.docx
 

 

 

 

Wersja XML