Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który został uchwalony uchwałą nr XXXI.248.2021  Rady Gminy Chrząstowice z dnia  24 listopada 2021 r. 

      Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych  (urodzenie dziecka, zgon członka rodziny, zmiana liczby osób,  zmiana miejsca zamieszkania)  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

     Wypełniony druk należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub listownie.  Deklaracja może być również złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (tzw. esp) na platformie usług administracji publicznej (tzw. ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga jednak  podpisania wypełnionego formularza przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

DEKLARACJA - DRUK

DOCXDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.docx (62,03KB)
PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (338,37KB)
 

 

 

 

 

Wersja XML