Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dn. 21.08.2017 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

Działka nr 803/140, pow. 0,1302 ha, karta mapy 2, obręb Dąbrowice, KW nr OP1O/00058858/5

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXIV.156.2009 r. z dnia 05 lutego 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2009 r., poz. 326 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami MN i KDZ. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, a symbol KDZ oznacza teren dróg publicznych klasy zbiorowej.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 85.000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 10 września 2017 r.

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości przez osoby, którym może przysługiwać pierwszeństwo nabycia nieruchomości upływa z dniem 02 października 2017 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

    

          Florian Ciecior

Wersja XML