Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z 07.09.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 z poźn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku inwentarskiego – obory oraz płyty gnojowej w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrząstowice, powiat opolski” na działkach 577/71, 716/75 i 286/72 k.m. 2 obręb Dąbrowiceoraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w sprawie. 

       Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 14, w godzinach pracy urzędu, tel. 774110404, , w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy. 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor;
  2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa;

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice;

- Tablica ogłoszeń sołectwa Dąbrowice;

- BIP- Chrząstowice;

- Strona internetowa gminy Chrząstowice.

      3. a/a;

    Z up. Wójta Gminy

        Daria Pawlak

 

 

Podstawa prawna:

 

- art. 10 ust. 1 Kpa – „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, ma przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”;

- art. 49 § 1 Kpa – „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”;

- art. 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego”. 

 

PDFobwieszczenie_2022.09.07.pdf (76,39KB)

  

 

 

 

Wersja XML