Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Niwki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990;  z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

 

obręb :

Niwki

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00077207/6

 

 

Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,7173 ha, składa się z dwóch działek o nr : 948/6, k. m. 1 obręb Niwki, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne o powierzchni 0,1822 ha,

950/6, k. m. 1 obręb Niwki, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne o powierzchni 0,5351 ha.

 

Nieruchomości gruntowe.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXVI/180/2009, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 37, poz. 664 z dnia 04 czerwca 2009r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolami : 10ML - co oznacza tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, SN - co oznacza teren linii 15 kV wraz ze strefą obsługi technologicznej, 12 KDW, 13 KDW - co oznacza tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

Cena nieruchomości wynosi netto 875 653,00 zł                          ( słownie : osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) + należny VAT.


Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 21.10.2022r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 09.09.2022r. do dnia 29.09.2022r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz    w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

PDFWykaz Niwki.pdf (576,73KB)

Wersja XML