Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z dnia 5.10.2022 r. - budowa budynku inwentarskiego

Urząd Gminy Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice           

                                                                                                             Chrząstowice 2022-10-05

OŚ.6220.13.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 z poźn. zm),

podaję do publicznej informacji

informację o wydaniu w dniu 05.10.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie budynku inwentarskiego – obory oraz płyty gnojowej w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrząstowice, powiat opolskina działkach 577/71, 716/75 i 286/72 k.m. 2 obręb Dąbrowice

Ponadto informuję, że z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 14, w godzinach urzędowania, tel. 774110404, dpawlak@chrzastowice.pl.

W dniu 05.10.2022 r. treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice na okres 14 dni.

Z-ca Wójta Gminy Chrząstowice

            Daria Pawlak

Podstawa prawna:

- art. 38 ustawy ooś – „Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią”;

- art. 85 ust. 3 ustawy ooś – „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

 - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice;

- Tablica ogłoszeń sołectwa Dąbrowice;

- BIP- Chrząstowice;

- Strona internetowa gminy Chrząstowice.

Wersja XML