Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - przetarg ustny nieograniczony - Chrząstowice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990;  z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

 

obręb :

Chrząstowice

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00077543/3

 

 

Nieruchomość składa się z działki nr 574/121, k. m. 2 obręb Chrząstowice, oznaczona w ewidencji gruntów jako Łąki trwałe, grunty orane oraz grunty pod rowami o łącznej powierzchni 2,2298 ha.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice  zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  poz. 2868 z dnia 09 grudnia 2015r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem PU, co oznacza tereny istniejące obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

Cena nieruchomości wynosi netto 1.293.500,00 zł                          ( słownie : jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100).


Dla osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 , pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa do dnia 29.12.2022r. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 16.11.2022r. do dnia 06.12.2022r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz    w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wersja XML