Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Dańcu, oznaczonej jako działka nr 1167/108, pow. 0,0776 ha, karta mapy 3,zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00005823/5, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Daniec zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18.06.2009 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 62 z dnia 12.08.2009 r., poz. 120 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami UO i MN2. Symbol UO oznacza teren usług oświaty, natomiast symbol MN2 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, pełniącym uprzednio funkcję przedszkola, obecnie nieużytkowanym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 166,68 m2 plus częściowe podpiwniczenie o pow. 12,83 m2. Budynek posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej, zbiornika wybieralnego na ścieki, centralne ogrzewanie lokalne dla całego budynku oraz wentylację grawitacyjną. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 60%.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.640,00 zł netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.

Wadium w wysokości 10.000,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa 06 października 2017 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219696 wew. 103 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                             Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                     Florian Ciecior

Wersja XML