Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

            Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Wójt Gminy Chrząstowice  informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na okres od 1.07.2023 r. do  30.06.2025 r.

            W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia  niniejszej informacji tj. od dnia  2 stycznia 2023 r. do dnia  3 marca 2023 r. na :

 1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego  oświadczenia;
 2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie  obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. od 01.07.2023 r.), i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu gminy oraz  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:  tel.  77 411 04 15.

                                                                                                        Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice

                                                                                                                      Daria Pawlak

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę ChrząstowicePDFOświadczenie.pdf (115,35KB)
  DOCXOświadczenie.docx (14,72KB)
   
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:DOCXdeklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami.docx (62,03KB)
  PDFdeklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami17.pdf (338,37KB)
   

 

 

 

Wersja XML