Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki podatku 2023

Rada Gminy Chrząstowice na sesji, która odbyła się 2 listopada 2022 r. zatwierdziła wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2  powierzchni – 1,03 zł (stawka dotychczasowa – 0,92 zł),

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,70 zł (stawka dotychczasowa – 5,10zł),

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,44 zł (stawka dotychczasowa – 0,39 zł),

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z póź. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 1,25 zł (stawka dotychczasowa – 1,12 zł);

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,91 zł (stawka dotychczasowa – 0,81 zł),

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 23,57 zł (stawka dotychczasowa – 21,08 zł),

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,95 zł (stawka dotychczasowa  – 8,90 zł), 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych

przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,84 zł (stawka dotychczasowa – 5,22 zł),

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, tj.:

- rekreacyjno-letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,65 zł (stawka dotychczasowa – 8,63 zł),

- pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,08 zł (stawka dotychczasowa – 5,44 zł),

3) wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 - 2%. (stawka dotychczasowa – 2 %).

Podatniku! Jeżeli zmieniłeś adres, dokonałeś rozbudowy budynków, zakupiłeś nieruchomości lub użytki rolne, pamiętaj aby niezwłocznie zgłosić ten fakt w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Chrząstowice (parter, pok. nr 2).

Uchwała

 

 

 

Wersja XML