Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki za śmieci od 1.01.2023 r.

Rada Gminy Chrząstowice uchwałą nr XLV.344.2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaliła, że od 1 stycznia 2023 r.:
- miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wynosi 30,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
- gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 60,00 zł od osoby;
- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od pierwszego do piątego mieszkańca;
- niższa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, od szóstej i każdej następnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 25,00 zł od osoby.

 

Wersja XML