Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia

do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Chrząstowice ogłasza nabór wniosków
do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Chrząstowice może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę Chrząstowice dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy tj.:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.

Można złożyć jeden wniosek dla zabytku w ramach jednego z poniższych limitów:

- do 150 tys. zł,

- do 500 tys. zł,

- do 3,5 mln zł.

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do w/w rejestrów albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

3. Wysokość dotacji.

Wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego, Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości 2%. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

4. Dodatkowe informacje:

 1. Złożone wnioski stanowić będą podstawę, po ich pozytywnej weryfikacji przez właściwą komisję Rady Gminy, zgłosi do dofinansowania za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład.
 2. Udzielenie dotacji, nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), a Gminą Chrząstowice,
 3. Warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę Chrząstowice promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), a Gminą Chrząstowice,
 5. Zadanie powinno być́ zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (załącznik do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: PDFSzczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.pdf (156,84KB)

5. Termin składania wniosków proponowanych do zgłoszenia:

 1. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Chrząstowice, pokój nr 15 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2023 r. do godz. 1500.
 2. Propozycje wniosków złożone po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrzone.

6. Zasady składania wniosków proponowanych do zgłoszenia:

 1. Wniosek powinien zawierać:
 1.  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres, telefon i siedzibę podmiotu będącego wnioskodawcą,
 2.  nazwę zabytku i numer w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
 3.  informację o tytule prawnym do zabytku,
 4. opis zadania do realizacji objętego wnioskiem wraz z kwotą realizacji zdania w tym informacja o posiadaniu 2% kwoty wkładu własnego,
 5. informację o etapie prac związanych z zadaniem (informacja o złożonym wniosku do konserwatora zabytków lub wydana decyzja konserwatora, informacja o złożonym wniosku w sprawie decyzji budowlanej ewentualnie programu prac konserwatorskich lub posiadanych decyzjach budowlanych, programach prac konserwatorskich lub oświadczenie o zamiarze zgromadzenia niezbędnej dokumentacji).
 1. Wniosek należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały  nr XVII.124.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Chrząstowice.
 2. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie.
 3. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie 
  z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Chrząstowice wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice.

8. Postanowienia końcowe:

 1. Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można znaleźć na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/.
 2. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają: Małgorzata Jagos – tel. 774110413, Anna Wołowska – tel. 774110418.

WNIOSEK DO POBRANIA:

PDFWNIOSEK.pdf (112,98KB)
DOCXWNIOSEK.docx (16,75KB)
 

                                                                                              

 

 

 

Wersja XML