Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Z DNIA 27.09. 2017  ROKU

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

specjalista ds. projektów

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu:1

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. biegła znajomość języka polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
 6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.
 7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych instrumentem Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
 10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 1. sumienność,
 2. obowiązkowość,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,
 5. chęć uzupełnienia wiedzy.
 6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w  pracy w NGO. 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. przyjmowanie i obsługa wnioskodawców – doradztwo
 2. udział w organizacji szkoleń dt. naborów wniosków
 3. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów zaakceptowanych do finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 4. Udział i obsługa Rady LGD podczas posiedzeń w trakcie naborów wniosków
 5. Przygotowanie dokumentacji dt. wyboru i oceny operacji wg. LSR
 6. Realizacja projektów realizowanych przez LGD

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia na czas określony – od  20.10.2017 r – z możliwością przedłużenia stosunku pracy

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w LGD „Kraina Dinozaurów” .

4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz  

     dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6.  inne kserokopie dokumentów potwierdzające  posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,  jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek 

ul. Słowackiego 18  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. projektów”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 28.09.2017 do dnia 12.10.2016 r. godz. 15:00.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel 77 4651213 lub 605052777

DOCogłoszenie o naborze.doc (267,00KB)

DOCkwestionariusz osobowy.doc (142,50KB)

Wersja XML