Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż drewna

 

 1. Charakterystyka przedmiotu postępowania ofertowego.

Sprzedaż drewna klasy „D” pozyskanego z działki nr 185/49 k.m. 1 obręb Niwki, będącej we władaniu Gminy Chrząstowice o masie:

- jesion: 1,65 m3;

- klon: 2,43 m3.

Drewno złożone jest na działce nr 185/49 k.m. 1 obręb Niwki. 

Załadunek i transport drewna we własnym zakresie z miejsca wycinki.

 1. Cena wywoławcza:

- jesion: 230,00 zł/m3 netto;

- klon: 200,00 zł/m3 netto;

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

     4.  Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza zostaną uznane za nieważne – jako nie spełniające warunków ogłoszenia.

 1. Kryteria oceny ofert:

Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za m3 drewna.

 1. Wójt Gminy nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte drewna.
 2. Okres składania ofert do 28.11.2017 r.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „OFERTA NA ZAKUP DREWNA”, w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, pok.  15 (sekretariat), do dnia 28.11.2017 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30. w sali posiedzeń Urzędu Gminy.
 4. Oferta pisemna powinna zawierać:
  - Imię, Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta oraz nr NIP.
  - Cenę netto i brutto za 1 m3 i za całość drewna.
 5. Odbiór przedmiotu  postępowania nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.
  Oferenci przed przystąpieniem do postępowania ofertowego mogą dokonać oględzin przedmiotu postępowania, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chrząstowice (pok. 13), tel. 77-4219-696 wew. 103.    
 7.  Ogłoszenie jest zgodne z zasadami zagospodarowania drewna pozyskanego z usuwania drzew rosnących na terenach nieruchomości będących własnością Gminy, ujętymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Chrząstowice nr 13.2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

 

 

 

Wersja XML