Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, 10.01.2018

Wójt Gminy Chrząstowice

ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
na rok 2018


I.    Rodzaj zadania

Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym; ambulatoryjna i domowa rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja społeczna.

II.    Wysokość dotacji na realizację zadania:

100.000,00 zł

III.    Podmioty uprawnione

1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817, z późn. zm.) - prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

2. Podmioty muszą swoim zakresem działalności obejmować teren gminy Chrząstowice.

IV.    Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złożył ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy.

3. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione okoliczności podważające merytoryczną lub finansową wiarygodność oferenta.

V.    Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby konieczne do realizacji zadania, tj.:
1) lokal na terenie gminy Chrząstowice,
2) sprzęt gwarantujący prawidłowe i pełne wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice,
3) zasoby kadrowe gwarantujące prawidłowe i pełne wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice.

3. Oferenci nie mogą zlecać wykonania zadania podmiotom trzecim.

VI.    Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia 2018 r. o godz. 17.00.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: „Oferta na  wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2018” w Urzędzie Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, w sekretariacie – pokój nr 15.

3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Druk oferty w wersji elektronicznej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.bip.net.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.pl, a w wersji papierowej można go pobrać w Urzędzie Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38, pok. 8.

5. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy  został wydany);
2) aktualny odpis statutu organizacji;
3) oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy;
4) oświadczenie o nie ubieganiu się o środku finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie;
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za jedną godzinę świadczonej usługi);
6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających realizację zadania;
7) informacje o posiadanych zasobach kadrowych (w tym o posiadanych kwalifikacjach) zapewniających realizację zadania;
8) informacje potwierdzające doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

6. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, każda jego strona powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

7. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do tego, zgodnie z zapisami statutu aktualnego odpisu z KRS (innego rejestru lub ewidencji).

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na oferencie.

VII.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert określa rozdział VII § 12 i 13 uchwały nr XXVII.207.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zasadach określonych w rozdziale VIII § 14 i 15 cytowanej w ust. 1 uchwały, nie później niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

3. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

4. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:
1) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;
2) nie zostały złożone w terminie;
3) koszt realizacji zadania jest niezgodny z wysokością dotacji określoną w niniejszym konkursie.

5. Wybór ofert następuje w oparciu o następujące kryteria (punktacja w skali 0-5):
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizować zadanie;
4) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
5) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość, doświadczenie oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Wynik konkursu zatwierdza wójt gminy Chrząstowice.

7. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Chrząstowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice.

9. Konkurs unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w warunkach konkursu.

10. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

11. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa na realizację zadania.

12. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VIII.    Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu ofert i w latach poprzednich.

1. W roku ogłoszenia konkursu nie zrealizowano jeszcze zadania publicznego tego samego rodzaju w ramach otwartego konkursu ofert.

2. Zadanie w roku 2016 i 2017 realizował Caritas Diecezji Opolskiej w Dębiu. Wysokość dotacji wyniosła odpowiednio:
1) w roku 2016 – 70.000,00 zł;
2) w roku 2017 – 70.000,00 zł.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

Zarządzenie

DOCkarta oceny formalnej.doc (38,50KB)
DOCkarta oceny merytorycznej.doc (51,50KB)
DOCXoferta-zadanie publiczne.docx (62,39KB)
PDFoferta-zadanie publiczne.pdf (467,26KB)
 

Wersja XML