Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, 12.01.2018

Wójt Gminy Chrząstowice
ogłasza
otwarty konkurs na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych


I. Rodzaj zadania:

Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności organizacja wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi: 15.000,00 zł .

2. Wymagany wkład własny finansowy lub/ i osobowy - co najmniej 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

3. Wysokość dotacji na realizację zadań w 2017 r. wyniosła 12.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), w związku z § 7 ust. 3 pkt 3, § 9 ust.1 pkt 2 i ust. 2, § 12, § 13, § 14 i § 15 uchwały nr XXVII.207.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Dotacje nie mogą być przyznawane na pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów składających ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno  być wykonane w 2018 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.

3. Warunki realizacji zadania ureguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do 5 lutego 2018 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs na zadania w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych” z podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację. Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Chrząstowice. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert oraz na stronie www.chrzastowice.pl   w zakładce "Gmina" - "Organizacje pozarządowe" - pliki do pobrania.

3. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

4. Do przedkładanej oferty należy załączyć:

1) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego/kopia aktualnego, na dzień złożenia oferty, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

2) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na zasadach określonych w § 12 i 13 oraz § 14 uchwały nr XXVII.207.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków w sposób określony w § 13 ust. 2 uchwały nr XXVII.207.2017 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;

2) poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem;

3) uzupełnienia wymaganych złączników.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia ww. braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;
2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

6. Karty oceny formalnej i merytorycznej do wglądu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert oraz na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce "Gmina" - "Organizacje pozarządowe".

7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:

1) nie zostały złożone w terminie;

2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;

3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;

4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.

8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w warunkach konkursu.

9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie;

4) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

5) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, postulowany udział środków gminy;

6) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość, doświadczenie oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

7) znaczenie proponowanych działań dla wyznaczonych kierunków i celów (zgodność proponowanych działań z priorytetem, zgodność grupy docelowej, liczba odbiorców, czas oddziaływania, możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu);

8) innowacyjność proponowanego do realizacji zadania;

9) nowatorstwo proponowanych form realizacji zadania publicznego.

11. Kryteria, o których mowa w pkt 10 zostaną ocenione w skali od 0 do 5 punktów.

12. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:

1) spełnić wymagania formalne;

2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

13. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma ten oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

14. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

15. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

16. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

17. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.

18. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

19. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 77 421-94-56, e-mail:         .

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w 2017 roku:

W 2017 roku udzielono następujących dotacji:

1) 11.600,00 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalnie Niemców na Śląsku Opolskim, zadanie pn.  "Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice";

2) 400,00 - Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, zadanie pn. „Budowanie przyjaznych stosunków młodzieży niemieckiej z innymi grupami społecznymi”.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl   w zakładce "Gmina" - "Organizacje pozarządowe", a także na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice.

Chrząstowice, 12 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

DOCkarta oceny formalnej.doc (38,50KB)
DOCkarta oceny merytorycznej.doc (51,50KB)
DOCXoferta-zadanie publiczne.docx (62,39KB)
PDFoferta-zadanie publiczne.pdf (467,26KB)
PDFZarządzenie.345.2018..pdf (193,56KB)
 

 

Wersja XML