Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o złożonych ofertach

Informacja z dnia 30.01.2018 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice oraz organizacja Turnieju Mini Challenger

10.500,00

2

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

27.196,92

3

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Badminton to jest to!

29.173,52

4

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

15.000,00

5

1. FC Chronstau-Chrząstowice, Chrząstowice ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

45.000,00

6

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2, 46-056 Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – III edycja Marszu

12.993,00

7

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2, 46-056 Suchy Bór

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – gry zespołowe, piłka nożna i siatkowa

6.393,88

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior     


 

Informacja z dnia 06.02.2018 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

    Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia 

Nazwa zadania 

Wnioskowana kwota dotacji

 1. 

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5

Warsztaty taneczne „Pokonać swoje słabości”

13.400,00

2. 

 Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Wzmocnij siebie i uwierz w swoje możliwości 

 12.510,00

                                                                                                                                  Wójt  Gminy Chrząstowice

                                                                                                                                   Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 06.02.2018 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

    Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych wpłynęły następujące oferty:

Lp. 

Nazwa stowarzyszenia

 Nazwa zadania 

Wnioskowana kwota dotacji

1. 

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice 

14.000,00

2. 

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Budowanie przyjaznych stosunków młodzieży niemieckiej z innymi grupami społecznymi 

 1.000,00

Wójt  Gminy Chrząstowice

                                                                                   Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 06.02.2018 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

    Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty:

Lp. 

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania 

Wnioskowana kwota dotacji

1. 

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej, 45-004 Opole

Zorganizowanie warsztatów muzycznych połączonych z wyjazdem studyjnym do Filharmonii Opolskiej oraz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 

8.375,00

2. 

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja półkolonii w Dębskiej Kuźni dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Gminy Chrząstowice 

 7.000,00

3.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole 

Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice 

  9.000,00

4.

Fundacja „W rozwoju”, Plac Teatralny 4-5/1, 45-056 Opole

Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Dębskiej Kuźni

 6.080,00

                                                                                               Wójt  Gminy Chrząstowice
     
                                                                                               Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 07.02.2018 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działań opiekuńczo-wychowawczych w 2018 roku pn.” Organizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych” złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 3A.

Wnioskowana kwota dotacji 25.000,00 zł


Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 07.02.2018 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

W Ó J T   G M I N Y   C H R Z Ą S T O W I C E

informuje,

że o dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 pod nazwą:

„Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym; ambulatoryjna i domowa rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja społeczna”

wpłynęła oferta złożona przez:

1. Caritas Diecezji Opolskiej

Wnioskowana kwota dotacji: 100.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

                                 

Wersja XML