Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Filmik z instrukcją.

PDFinformacja o rejestrze wyborców.pdf

 

OKRĘGI WYBORCZE

Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Do Rady Gminy Chrząstowice wybiera się 15 radnych

Przy dokonywaniu podziału na okręgi wyborcze należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Sołectwa łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej i odrzuca w przypadku mandatu mniejszego niż 1/2.

W okresie od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Chrząstowice w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Konsultacje odbywały się w formie zgłaszania uwag, propozycji i opinii. W wyznaczonym terminie konsultacji mieszkańcy nie zgłosili żadnych opinii, uwag i propozycji.

Rada Gminy Chrząstowice w dniu 13 marca 2018 r. podjęła uchwałę nr XXX. 230.2018 w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej  gminie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców w gminie Chrząstowice ustalona według powyższych zasad wynosiła 6704 osoby. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wyniosła zatem: 6704:15 = 446,9 osób.

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Liczba

mandatów na sołectwo

Uwagi

1

Chrząstowice

1396

3,12

 

2

Daniec

1218

2,73

 

3

Dąbrowice

208

0,47

Jeżeli ułamek liczby mandatów jest mniejszy niż 0,5 mandatu, należy odrzucić mandat, a zatem sołectwo Dąbrowice nie może stanowić odrębnego okręgu wyborczego

4

Dębie

474

1,06

 

5

Dębska

Kuźnia

1272

2,85

 

6

Falmirowice

400

0,90

 

7

Lędziny

540

1,21

 

8

Niwki

224

0,50

Jeżeli ułamek liczby mandatów jest równy lub większy niż 0,5 mandatu, stosuje się zaokrąglenie mandatu w górę do całkowitej liczby mandatów, a zatem sołectwo Niwki stanowić będzie 1 odrębny okręg wyborczy

9

Suchy Bór

972

2,17

 

Ogółem

6704

x

x

Nowy podział gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze uwzględnia:

Þ utworzenie odrębnego okręgu wyborczego w sołectwie Niwki, w związku z uzyskaniem wskaźnika uprawniającego do wyodrębnienia samodzielnego okręgu wyborczego;

Þ przesunięcie granic dotychczasowych okręgów wyborczych w sołectwie Dębska Kuźnia, w związku z wyłączeniem sołectwa Niwki z jednego z okręgów;

Þ utworzenie wspólnego okręgu wyborczego z sołectw Dąbrowice i Falmirowice, w związku z utratą w sołectwie Dąbrowice jednolitej normy przedstawicielstwa uprawniającej do samodzielnego okręgu wyborczego;

Þ wyłączenie w Chrząstowicach ul. Długiej z okręgu wyborczego nr 3 i jej włączenia do okręgu nr 1, wyłączenia ulicy Wspólnej i części ul. Ozimskiej z okręgu wyborczego nr 2 i jej włączenia do okręgu wyborczego nr 1 oraz wyłączenia ul. Kopernika w Suchym Borze z okręgu wyborczego nr 15 i jej włączenia do okręgu wyborczego nr 14 - co wynika z logicznego układu przestrzennego sołectw;

Þ uzupełnienie okręgów wyborczych o nowopowstałe ulice;

Þ skorygowanie nazw ulic w związku ze zmianami nazw ulic dokonanymi przez Radę Gminy Chrząstowice na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744).

Podział Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela:

Podział Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela:

 

Nr

okrę-gu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców

Liczba mandatów wynikająca z jednolitej normy

przedstawicielstwa

Liczba mandatów

1

Sołectwo Chrząstowice (ulice: Cicha, Długa, Dworcowa, Ks. J. Leboka, Kwiatowa, Nowa, Ogrodowa, Ozimska - numery nieparzyste od 1 do 51 i numery parzyste od 2 do 38, Pszczelarska, Stawowa, Wąska, Wiejska, Wspólna, Zwycięstwa.

479

479: 446,9=1,07

1

2

Sołectwo Chrząstowice (ulice: 1 Maja, Borowa, Brzozowa, Cmentarna, Drzymały, Kopalina, Lawendowa, Leśna, Nowowiejska, Opolska, Ozimska - numery nieparzyste od 53 do końca i numery parzyste od 40 do końca, Turawska, Wrzosowa,  Zawadzka, Zielona.

438

438:446,9=0,98

1

3

Sołectwo Chrząstowice (ulice: Bukowa, Kotorska, Krótka, Młyńska, Olimpijczyków, Paula Hadascha, Polna, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Śluzowa.

479

479:446,9=1,07

1

4

Sołectwo Daniec (ulice:

Dąbrowicka - numery nieparzyste od 13 do końca i numery parzyste od 20 do końca, Dębska, Dębskiej Kuźni, Leśna, Polna, Sadowa, Wąska.

421

421:446,9=0,94

1

5

Sołectwo Daniec (ulice: Dąbrowicka - numery nieparzyste od 1 do 11 i numery parzyste od 2 do 18, Jeziorowa, Krótka, Ozimska, Ślepa.

401

401:446,9=0,90

1

6

Sołectwo Daniec (ulice: Boczna,

Dolna, Dzierżonia, Krośnicka, Mała, Nowa, Rynkowa, Szeroka, Szkolna, Utracka.

396

396:446,9=0,89

1

7

Sołectwo Dąbrowice 

Sołectwo Falmirowice

608

608:446,9=1,36

1

8

Sołectwo Dębie

474

474:446,9=1,06

1

9

Sołectwo Dębska Kuźnia (ulice: Cicha, Daniecka, Henryka Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Młyńska, Podstawie, Polna, Wiejska - numery nieparzyste od 1 do 51 i numery parzyste od 2 do 62, Wolności.

395

395:446,9=0,88

1

10

Sołectwo Dębska Kuźnia (ulice: Kolonia, Leśna, Niwecka - numery nieparzyste od 1 do 3 i numery parzyste od 2 do 8, Solarka, Starodębie, Szkolna, Św. Anny, Św. Jadwigi, Wiejska - numery nieparzyste od 53 do 73 i numery parzyste od 64 do 82.

398

398:446,9=0,89

1

11

Sołectwo Dębska Kuźnia (ulice: Borowa, Dębowa, Nowa, Niwecka - numery nieparzyste od 5 do końca i numery parzyste od 10 do końca, Osiedle Podlesie, Ozimska, Sosnowa, Torowa, Wiejska - numery nieparzyste od 75 do końca i numery parzyste od nr 84 do końca, Wyzwolenia, Zacisze, Zawadzka.

479

479:446,9=1,07

1

12

Sołectwo Lędziny

540

540:446,9=1,21

1

13

Sołectwo Niwki

224

224:446,9=0,50

1

14

Sołectwo Suchy Bór (ulice: Akacjowa, Cicha, Kasztanowa, Kopernika, Krótka, Leśna, Nowa, Ogrodowa, Pawlety - numery nieparzyste od 1 - 29 i numery parzyste od 2 do 36, Polna,  Pszczelarska, Słoneczna, Sosnowa - numery od 1 do 9, Tartaczna. 

506

506:446,9=1,13

1

15

Sołectwo Suchy Bór (ulice: 1 Maja, Chabrowa, Dębska, Fiołkowa, Grudzicka, Łąkowa,  Makowa, Niezapominajek, Pawlety - numery nieparzyste od 31 do końca i numery parzyste od 38 do końca, Poziomkowa, Rumiankowa, Sosnowa - numery od 10 do końca, Szkolna, Świerkowa, Wrzosowa.

466

466:446,9=1,04

1

OBWODY GŁOSOWANIA

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) rady gmin mają dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Ustawa nie zawiera wskazania, że czynności te wykonują tylko rady gmin, w których dotychczasowy podział nie spełnia wymogów ustawy. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, w wydanym przez siebie stanowisku z dnia 22 stycznia 2018 r. wyraziła obowiązek dokonania podziału przez wszystkie rady gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzygnięcia dotychczasowe.

 W myśl art. 12 Kodeksu Wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta.

Wójt Gminy Chrząstowice zaproponował zachowanie dotychczasowego podziału gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania.

W okresie od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Chrząstowice w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mieszkańcy nie zgłosili  zastrzeżeń do projektu uchwały.

Rada Gminy Chrząstowice, w dniu 13 marca 2018 r. podjęła uchwałę nr XXX.231.2018  w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:

 

Numer obwodu 

Granice obwodu 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

Sołectwo Chrząstowice 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Chrząstowice 

Sołectwa: Dębska Kuźnia, Niwki 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 53, Dębska Kuźnia 

Sołectwa: Dąbrowice, Dębie, Falmirowice 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 18, 
Dębie 

Sołectwo Daniec 

Klub Wiejski, ul. Dąbrowicka 4, Daniec 

Sołectwa: Lędziny, Suchy Bór 

Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 2, Suchy Bór 

 

OBWODY GŁOSOWANIA

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) rady gmin mają dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Ustawa nie zawiera wskazania, że czynności te wykonują tylko rady gmin, w których dotychczasowy podział nie spełnia wymogów ustawy. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, w wydanym przez siebie stanowisku z dnia 22 stycznia 2018 r. wyraziła obowiązek dokonania podziału przez wszystkie rady gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzygnięcia dotychczasowe.

 W myśl art. 12 Kodeksu Wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta.

Wójt Gminy Chrząstowice zaproponował zachowanie dotychczasowego podziału gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania. W okresie od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Chrząstowice w przedmiocie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mieszkańcy nie zgłosili  zastrzeżeń do projektu uchwały.

Rada Gminy Chrząstowice, w dniu 13 marca 2018 r. podjęła uchwałę nr XXX.231.2018  w sprawie podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:

 

Numer obwodu 

Granice obwodu 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

Sołectwo Chrząstowice 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Chrząstowice 

Sołectwa: Dębska Kuźnia, Niwki 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 53, Dębska Kuźnia 

Sołectwa: Dąbrowice, Dębie,

Falmirowice 

Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 18, Dębie 

Sołectwo Daniec 

Klub Wiejski, ul. Dąbrowicka 4, Daniec 

Sołectwa: Lędziny, Suchy Bór 

Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 2, Suchy Bór 

 

21 października odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będą to wybory różne pod wieloma względami od poprzednich. Najważniejszymi zmianami jest wydłużenie kadencji samorządowców z czterech lat do pięciu oraz wprowadzenie dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nowością tegorocznych wyborów jest również to, że funkcjonować będą obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania. Pierwsze z nich pracować będą w godzinach otwarcia lokali wyborczych tj. od 7.00 do 21.00. Do ich obowiązków należeć będzie wydawanie kart do głosowania wyborcom uprawnionym do głosowania. Drugie obwodowe komisje wyborcze przystąpią do pracy po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21.00 i do zakresu ich obowiązków należeć będzie przeliczenie oddanych głosów oraz ustalenie wyników głosowania w obwodzie. Aby ułatwić głosowanie, karty będą wydrukowane na białym papierze, ale nazwiska kandydatów znajdą się na tłach o różnych kolorach.

WYBORY DO RADY GMINY

Gmina Chrząstowice podzielona została na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. W wyborach do Rady Gminy Chrząstowice w okręgach wyborczych od nr 1 do nr 14 zgłoszono po jednym kandydacie na radnych. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych w tych okręgach radnych jest równa liczbie wybieranych radnych na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego w w/w okręgach wyborczych nie przeprowadza się głosowania w wyborach do Rady Gminy Chrząstowice, a za wybranych na radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów. W okręgu wyborczym nr 15 zgłoszono dwóch kandydatów na radnych. W okręgu tym głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” z lewej strony nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk obu kandydatów lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Nazwiska kandydatów do rady gminy będą wydrukowane na szarym tle.

WYBORY WÓJTA GMINY

W wyborach wójta zgłoszono i zarejestrowano jednego kandydata na Wójta Gminy Chrząstowice. Nie oznacza to jednak, że na szefa gminy nie przeprowadza się głosowania. Głosowanie w tej sytuacji przypomina bardzie referendum niż wybory. Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Kandydata na wójta uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów na „TAK”. Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Nazwisko kandydata na wójta gminy będzie wydrukowane na różowym tle.

WYBORY DO RADY POWIATU I DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu). Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Nazwiska kandydatów w wyborach do rady powiatu będą wydrukowane na żółtym tle, a w wyborach do sejmiku województwa na tle koloru niebieskiego.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

 

Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Wpis do rejestru wyborców

1. Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

1) z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;

2) na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.

2. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

3. Wzory wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

- stale zamieszkuje na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęty jest w rejestrze wyborców, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego zameldowania (pobytu) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie województwa, na obszarze którego znajduje się gmina, w której wpisani są do rejestru wyborców zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy, którzy będą przebywali w wyżej wymienionej jednostce usytuowanej:

- na obszarze gminy, w której wpisani są do rejestru wyborców - otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady tej gminy, rady powiatu (o ile nie jest to miasto na prawach powiatu), sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

- na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego powiatu co gmina, w której wpisani są do rejestru wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa,

- na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego województwa co gmina, w której wpisani są do rejestru wyborców, ale na obszarze innego powiatu – otrzymają kartę do głosowania w wyborach do sejmiku województwa.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

• zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że są ujęci w rejestrze wyborców, a urząd nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania,

• zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują*, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;

• chcą głosować w obwodzie utworzonym w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

* tzn. należy przedstawić np. wypis ze szpitala

 

DOWÓZ DO LOKALI WYBORCZYCH

Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że 21 października 2018 roku zorganizowany zostanie dowóz Wyborców z:

· Niwek do lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dębskiej Kuźni z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni. ul. Wiejska  53.

· Dąbrowic i Falmirowic do lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dębiu z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu ul. Wiejska 18

· Lędzin do lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Suchym Borze  z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Suchym Borze ul. Szkolna 2.

Zainteresowanych dowozem do lokali Wyborców informujemy, że środek lokomocji zostanie podstawiony w następujących miejscach:

· Niwki — o godzinie 13.00 - Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17

· Falmirowice — o godzinie 14.00 - Klub Wiejski  ul. Wiejska 37

· Dąbrowice — o godzinie 14.15 - były sklep spożywczy ul. Wiejska 41

· Lędziny — o godzinie 14.00 - sklep spożywczego (w centrum sołectwa) ul. Ozimska 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Wersja XML