Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Dobry start"

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia w kwocie 300 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Komu przysługuje wsparcie?

Kwota świadczenia wynosi 300 zł i przysługuje raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny:

– w wieku do ukończenia 20 roku życia;

– w wieku do ukończenia 24 roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny lub osoby uczącej się.

Wniosek o świadczenie składa:

1) rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, osoba ucząca się- raz w roku w jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego ( Rodzina 500+) ze względu na miejsce zamieszkania

2) rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej- raz w roku w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

Okres składania wniosków oraz wypłata świadczenia

Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pokój 17, 19.

1) w przypadku wniosków składanych drogą elektronicznie od 01 lipca danego roku,

2) w formie tradycyjnej tj. papierowej od 01 sierpnia danego roku.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01 lipca do końca sierpnia danego roku– wypłata świadczenia następuje nie później niż do 30 września danego roku

W przypadku wniosków składanych od 01 września do 30 listopada danego roku wypłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

– na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne;

– w przypadku gdy dziecko umieszczone jest w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

Ważna informacja:

1) dzieci rozpoczynające rok szkolne muszą realizować naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, a także w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie „Dobry strat” nie przysługuje studentom.

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Wersja XML