Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na zastępstwo na Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO

Wójt Gminy Chrząstowice ogłasza nabór na zastępstwo na
Stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich
Pełny etat
Urząd Gminy Chrząstowice
46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38

1.  Wymagania niezbędne:
1.1 wykształcenie co najmniej średnie,
1.2 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
1.3 posiadana pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
1.4 obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
1.5 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6 nieposzlakowana opinia,
1.7 znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: samorządu gminnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego  i ochrony danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1 biegła znajomość komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),
2.2 umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
2.3 umiejętność pracy w zespole,
2.4 dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
3.1 prowadzenie ewidencji ludności,
3.2 współdziałanie z organami Policji w zakresie kontroli i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
3.3 przygotowywanie projektów decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
3.4 sporządzanie wykazu przedpoborowych rocznika podstawowego,
3.5 sporządzanie wykazu dzieci w wieku szkolnym,
3.6 realizacja wniosków o udostępnienie danych osobowych,
3.7 obsługa zleceń z innych urzędów stanu cywilnego oraz urzędów gmin i miast w zakresie usuwania niezgodności w rejestrze PESEL,
3.8 współdziałanie w zakresie organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz urodzin mieszkańców gminy Chrząstowice,
3.9 przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,
3.10 udostępnianie na BIP informacji o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia,
3.11 informowanie komendanta powiatowego (miejskiego) Policji o organizowanym zgromadzeniu,
3.12 udostępnienia na BIP informacji o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,
3.13 prowadzenie rejestru zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,
3.14 przygotowanie projektów decyzji o zakazie zgromadzenia w przypadkach  przewidzianych prawem,
3.15 udostępnianie w/w decyzji w BIP,
3.16 wyposażanie przewodniczących zgromadzeń w identyfikatory.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą, przy komputerze. Praca wiąże się również z przemieszczaniem się w budynku Urzędu nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz ze stresem związanym z wykonywaniem zadań pod presją czasu. Czas pracy obejmuje godziny pracy Urzędu.

5. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
6.1 list motywacyjny,
6.2 życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej,
6.3 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6.4 kserokopia świadectw pracy,
6.5 kserokopia dokumentu poświadczającego kwalifikacje i wykształcenie zawodowe  i innych dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.6 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
6.7 oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.8 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
6.9 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 7 września 2018 r. do godz. 14.00 pod adres: Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.chrzastowice.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chrząstowice – I piętro.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chrząstowice (na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego lub Sekretarza Gminy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 774219696 lub
774219613.

Wójt Gminy
Florian Ciecior

Chrząstowice, 2018-08-29

Wersja XML