Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH

                Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomości oznaczone są jako działki:

- nr 1187/217, pow. 0,0016 ha, karta mapy 3, obręb Daniec, KW nr OP1O/00073108/4,

- nr 1188/217, pow. 0,0093 ha, karta mapy 3, obręb Daniec, KW nr OP1O/00073108/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Daniec zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr XXVII/185/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 62 z dnia 12 sierpnia 2009 r., poz. 1020 teren, na którym położone są powyższe nieruchomości oznaczony jest symbolami 20MN2 i 21KDW. Symbol 20MN2 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami a symbol 21 KDW oznacza tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych. 

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi:

- działka nr 1187/217 - 965,00 zł. netto,

- działka nr 1188/217 – 5.558,00 zł. netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 3 września 2018 r. do dnia 23 września 2018 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 15 października 2018 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

Wersja XML